شعبه سفیر ترکیه

رهن و اجاره آپارتمان 180 متر درنیاوران
کمتر از 1 ماه قبل کد: 5bd30

زیربنا

180 متر متر

خواب

3

سن

1

امتیاز

رهن: یک میلیارد
اجاره: بیست و هفت میلیون

فروش آپارتمان 164 متر درنیاوران
کمتر از 1 ماه قبل کد: 66764

زیربنا

164 متر متر

خواب

3

سن

15

امتیاز

قیمت: شش میلیارد و دویست و سی و دو میلیون

رهن و اجاره آپارتمان 120 متر درفرمانیه
کمتر از 1 ماه قبل کد: 3512c

زیربنا

120 متر متر

خواب

2

سن

امتیاز

رهن: پانصد میلیون
اجاره:

فروش آپارتمان 97 متر دراقدسیه
کمتر از 1 ماه قبل کد: 9d1ef

زیربنا

97 متر متر

خواب

1

سن

0

امتیاز

قیمت: صفر

فروش آپارتمان 185 متر درنیاوران
کمتر از 1 ماه قبل کد: 4c1c5

زیربنا

185 متر متر

خواب

3

سن

2

امتیاز

قیمت: ده میلیارد و دویست میلیون

فروش آپارتمان 227 متر دراقدسیه
کمتر از 1 ماه قبل کد: 10308

زیربنا

227 متر متر

خواب

1

سن

1

امتیاز

قیمت: ده میلیارد و دویست و پانزده میلیون